Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох, хүсэлтийг дэмжих, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/193