Мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүсэлтийг дэмжих, нэмэлт өөрчлөлт хийх тухай