Мөнгөн зээлийн үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн, хуулийн этгээдийг бүртгэх ажлын хэсгийг батлах тухай А/298