Наурыз баярын арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх комисс байгуулах тухай А/117