Нийгмийн даатгалын сангийн 2022 оны орлогын төлөвлөгөөний хуваарь батлах тухай А/89