Нийгмийн даатгалын сангийн 2024 оны орлогын төлөвлөгөөний хуваарь батлах тухай А/139