Нэгдсэн эмнэлгийн лорын тасагт хатуу эдлэл, эд хогшил хүлээн авах комисс байгуулах тухай