Нэгдсэн эмнэлэг болон Ногооннуур Буянт сумуудад түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлэх ажлыг ашиглалтад хүлээн авах комисс байгуулах тухай