Нэгж талбарыг нэгтгэн газар эзэмшүүлэх тухай А/884