Нэгж талбар нэгтгэж, зориулалт өөрчлөн газар эзэмшүүлэх тухай А/64