ОРОН НУТАГ ТҮҮНИЙ ХАРЬЯА БАЙГУУЛЛАГЫН ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛИЙН СУДАЛГАА