Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих “Шинэ хөдөө” төсөл /Баян-Өлгий/ ажлыг багцад хуваах тухай А/109