Орон нутгийн өмчийн газрын бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай А/125