Орон тооны бус байнгын зөвлөл байгуулах тухай А/05