Сайтын бүтэц

 • Аймгийн Засаг засаг даргын Тамгын газар
  • Бүтэц, зохион байгуулалт
  • Аймгийн ЗДТГ-ын Зорилго, зорилт
  • Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
  • Хууль, эрх зүйн хэлтэс (архивын тасагтай)
  • Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
  • Нийгмийн бодлогын хэлтэс
  • Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
  • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
  • Цэргийн штаб
 • Бодлого, чиглэл
  • Бодлогын баримт бичиг
   • Аймгийн эдийн засгийг 2014-2024 онд хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг
   • Баян-Өлгий аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэл
   • Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр
   • Баян-Өлгий аймгийн жилийн хөгжлийн төлөвлөгөө
   • Аймгийн хөтөлбөрүүд
  • Эрх зүй
   • Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
   • Аймгийн Засаг даргын захирамж
   • Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар
   • Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
 • Хууль эрх зүй
  • Аймгийн ИТХ-ын тогтоол
  • Аймгийн Засаг даргын захирамж
  • Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар
  • Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
 • Мэдээ, мэдээлэл
  • Мэдээ
   • Мэдээ
   • Дүрстэй мэдээ
   • Фото мэдээ
   • Ярилцлага
   • Иргэдэд зориулсан тайлан
   • Үйл явдлын мэдээ
  • Гадаад харилцаа
   • Мэдээ
  • Тусгай зөвшөөрөл
   • Эрүүл мэндийн байгууллага
   • Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг
   • Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх
   • Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрөл
 • Ил тод байдал
  • Хүний нөөц
   • Хууль, тогтоомж
   • Хүний нөөцийн стратеги
   • Ёс зүйн дүрэм
   • Нөөцөд бүртгэгдсэн иргэдийн жагсаалт
   • Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
   • Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
   • Нөөцийн бүртгэл
   • Салбар зөвлөлийн тогтоол, шийдвэр
   • Салбар зөвлөлийн үйл ажиллагаа
   • Батлагдсан албан тушаалын тодорхойлолт
   • Төрийн албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүн
   • Мэдээ, судалгаа
  • Үйл ажиллагаа
   • Үйлчилгээ авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт
   • Иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь
   • Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт
   • Утасны жагсаалт
   • Тусгай зөвшөөрөл
   • Төлбөрт үйлчилгээний жагсаалт
   • Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа
   • Аймгийн Засаг даргын шийдвэрээр баталсан дүрэм, журмын жагсаалт
   • Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон актын төсөлд санал авах
   • Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний нэгдсэн сан
   • Сургалт семинар
   • Нээлттэй ажлын байр
   • Төрийн бус байгууллагууд
  • Худалдан авах ажиллагаа
   • Тендер шалгаруулалт явуулах журам
   • Төлөвлөгөө
   • Тендерийн урилга
   • Тендерийн үр дүн, тайлан
   • Тендер шалгаруулалтын үр дүн
   • Тендерийн жишиг баримт бичиг
   • Тендерт оролцогчдод тавигдах шалгуур үзүүлэлт
   • Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан
  • Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа
   • Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
   • Аймгийн ЗДТГ-ын АТҮХ-ийн төлөвлөгөө, биелэлт
   • ХАСХОМ маягтууд
   • Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх
   • Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг хянасан дүгнэлт
   • Сум, агентлагууд
   • Цаг үеийн мэдээлэл
 • Шилэн төсөв
  • Шилэн данс
   • Засаг дарга
   • Засаг даргын Тамгын газар
  • Төсөв
   • Төсвийн төлөвлөлт
   • Төсвийн орлого
   • Төсвийн гүйцэтгэл
   • Аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
   • Хууль тогтоомжид заасан төлбөр хураамжийн хэмжээ
   • Орон нутгийн хөгжлийн сан
  • Аймгийн ЗДТГ
   • Төсвийн хуваарь
   • Төсвийн гүйцэтгэл
   • Санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт, зөвлөмж
   • Төсвийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэлийн харьцуулалт
  • Хөрөнгө оруулалт
   • Улсын төсөв
   • Орон нутгийн төсөв
   • Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан
   • Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан
   • Автозамын сан
   • Олон улсын төсөл хөтөлбөр