Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Т.Фестиваль

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2021 оноос Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.