Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

ХАЖЕКБЕРИЙН ЕРБОЛ

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016 оноос Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.