СУЛ ОРОН ТООНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.1, 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.2-т заасныг тус тус үндэслэн удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын 15 сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна. Бүртгэл: 2022 оны 06 дугаар сарын 7-ны өдрийн 09:00 цагаас 2022 оны 06 дугаар сарын 8-ны өдрийн 17:00 цагийн хооронд цахимаар хийгдэнэ. (Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна) Шалгалт: 2022 оны 06 дугаар сарын 16, 17-ны өдрүүдэд хуваарийн дагуу хуваарийн дагуу аймгийн ЗДТГазарт зохион байгуулна.

Зарын дэлгэрэнгүйг https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001031&offset=1&limit=20 үзнэ үү.

You May Also Like