Сумдын устсан геодезийн байнгын цэг, тэмдгийг нөхөн сэргээх, шинээр суулгах ажлыг ашиглалтад оруулах зомисс байгуулах тухай А/997