СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЯНАЛТАД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН 2021 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТУХАЙ