Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай