Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Булган сум, 2 дугаар сургууль/ ажлыг багцад хуваах тухай А/110