Сургуулийн өмнөх байгууллагын үйл ажиллагааг өөрчлөн байгуулах тухай А/936