Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагыг шинээр байгуулж, сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг урьдчилсан байдлаар олгох тухай А/11