Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад бүлэг нэмэх тухай А/50