Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад бүлэг нэмэх тухай А/262