Талбайн хэмжээг өөрчилж газар эзэмшүүлэх тухай А/662