Тендерийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах тухай А/310