Тендрийн хүчинтэй байх хугацааг сунгах тухай А/346