Тохиолдын удирдлагын тогтолцооны баг байгуулах тухай А/101