Тусгай зориулалтаар ан амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдааны удирдамж болон ангийн хуваарь батлах тухай А/334