Тусгай зориулалтаар ан амьтан агнах, барих тусгай зөвшөөрөл олгох цахим дуудлага худалдаа явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/232