Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, шинээр олгох тухай