Тусгай зөвшөөрөл

Аймгийн засаг даргын Тамгын газраас олгох тусгай зөвшөөрөл