Тусгай шалгалтад бүртгүүлсэн иргэдийн анхааралд!

Ахлах болон туслах түшмэлийн албан тушаалын шалгалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Дэс түшмэлийн албан тушаалын шалгалтыг 2022 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр тус тус зохион байгуулна

You May Also Like