“Тэргүүний байгууллага” шалгаруулж, шагнах тухай А/210