Тээврийн хэрэгслийн техникийн үзлэг явуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай