Тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай А/254