Түгээмэл тархацтай малтмалын хайгуулийн тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай А/187