Төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16