Төрийн албаны дэс түшмэлийн орон тоонд бүртгүүлэх хүмүүсийн анхааралд