Төрийн албан хаагчдын сахилгаа бат, хариуцлагыг дээшлүүлж, төрийн үйлчилгээний шуурхай байдлыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай