Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өогий, Алтай, Баяннуур, Бугат, Буянт, Дэлүүн, Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Толбо сум/ ажлыг багцад хуваах тухай А/140