Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ ажлыг багцад хуваах тухай А/21