ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ДЭРГЭДЭХ ЁС ЗҮЙН ЗӨВЛӨЛҮҮДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ НЭГДСЭН УДИРДАМЖ