Төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэх тухай /2020-11-11/ 371 тогтоол