Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ДОМАНЫ ЕРБОЛ

Боловсрол

1996-2000 онд Монгол Улсын Их Сургууль, Нийгэм ухааны факультет “ Түүх, Нийгэм судлаач, багш”

2002 онд Үндэсний Төв архивт “ Архив, албан хэрэг хөтлөлт” мэргэшлийн сетрификат олгох сургалт.

2003 онд Удирдлагын академи “Төрийн удирдлагын менежер” мэргэжил дээшлүүлэх сургалт - "Нутгийн Өөрийн Удирдлагын чадавхийг дээшлүүлэх нь" сургагч багш

2013-2014 онд Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн “Боловсол судлалын магистр”

2020 онд Удирдлагын академийн “Ахлах түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт”,

2020 онд Удирдлагын академийн “ Эрхэлсэн түшмэлийн мэргэшүүлэх багц сургалт”

 

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2001-2005 онд Аймгийн ИТХ-ын байгууллагад ажилтан.

2008-2010 онд Аймгийн ЗДТГ-ын Соёлын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

2010-2011 онд ЕБ-ын 1-р ахлах сургуульд багш

2012 онд Хүүхдийн байгууллагад ажилтан

2012-2013 онд Хүүхэд, Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга

2016 оноос Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Төрийн үйлчилгээ- мэдээллийн төв