Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ДОМАНЫ ЕРБОЛ

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016 оноос Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.