Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

ДОМАНЫ ЕРБОЛ

Боловсрол

Эрхэлж байсан ажил, албан тушаал

2016 оноос Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны зорилго:

Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах;

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангаж зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх;

Нутгийн захиргааны байгууллагын боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах;

Төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;

Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа, шинжилгээ хийх;

Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах.