Төрийн өмчийн хүүхдийн цэцжрлжг байгуулж, сургалт эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл олгох тухай А/87