Төрийн өмчийн хүүхдийн цэцэрлэг байгуулж, сургалт эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл олгох тухай А/686