Төрийн өмчийн хүүхдийн цэцэрлэг байгуулж, сургалт урьдчилсан зөвшөөрөл олгох тухай А/927