Төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургуулийг дэмжийн ажиллах тухай А/125